Hlavním cílem navrhovaného projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Očekávané výsledky projektu

Druhy

Stanoviště

  • Travinná stanoviště (6110, 6120, 6210, 6250, 6260):

    Obnova stávajících stanovišť a jejich plošné rozšíření (změna vodního režimu, odstranění invazních druhů, náletových a nepůvodních dřevin apod.), zajištění optimálního a udržitelného řízení v dlouhodobém horizontu.

  • Lesní stanoviště (91D0, 91E0, 91N0):

    Obnova stávajících stanovišť (výsadby stromů včetně borovice blatky, úprava vodního režimu, likvidace invazních druhů apod.).

  • Slaniska a vrchoviště (1340, 1530, 7110):

    Obnova stávajících stanovišť (odstranění náletových dřevin, kosení apod.).