V projektu budou realizovány tyto aktivity, jejichž stručný popis je uveden níže. Aktivity jsou definovány a označeny dle požadavků programu LIFE, ze kterého je tento projekt financován. O výsledcích aktivit budeme informovat průběžně na této stránce projektu a v aktualitách.

 
A
 • A1 Administrativní zabezpečení projektu, včetně veřejných zakázek na pořízení strojních zařízení aj.: přípravná aktivita především na podporu péče o lokality
 • A2 Odborná studie – péče o páchníka hnědého: studie bude obsahovat návrhy optimální péče o prioritní druh v Čechách i na Slovensku
 • A3 Odborná studie – obnova vodního režimu: budou vytvořeny 2 studie, které navrhnou optimální postupy pro obnovu vodního režimu rašelinišť a slanisek
 • A4 Odborná studie - obnova pastvy: studie bude obsahovat návrhy vhodných metod a modelů pastvy pro jednotlivé lokality, druhovou skladbu pasoucích se zvířat a návrhy míst pro přechodné držení zvířat
 • A5 Odborná studie – obnova lužních lesů: studie bude obsahovat návrhy nejvhodnějších způsobů péče o lesní stanoviště (odstraňování invazivních druhů, výsadba původních dřevin a individuální ochrana dřevin)
B
 • B1 Nákup pozemků a dlouhodobý pronájem pozemků: výkup pozemků na Slovensku pro provádění péče o druhy a stanoviště
C
 • C1 Zlepšení péče o hořeček mnohotvarý český: výřez keřů, kosení, vertikutace, omezení splachů z polí na lokalitách v České republice
 • C2 Zlepšení péče o páchníka hnědého: ošetřování starých stromů včetně hlavových vrb, odstraňování nežádoucích okolních dřevin, výsadba stromů, tvorba broukovišť
 • C3 Zlepšení péče o rašelinné lesy: odstranění náletových a nepůvodních dřevin, kosení, úprava vodního režimu
 • C4 Zlepšení péče o aktivní vrchoviště: odstranění náletových dřevin, kosení
 • C5 Zlepšení péče o lužní lesy: výsadba stanovištně původních druhů dřevin, likvidace invazních druhů rostlin
 • C6 Zlepšení péče travinných stanovišť: odstraňování keřů a stromů, kosení, likvidace invazních druhů rostlin
 • C7 Obnova travinných stanovišť znovuzavedením pastvy: obnova pastvy včetně nákupu tradičních plemen zvířat a vybudování infrastruktury pro pastvu
 • C8 Obnova vodního režimu slanisek: likvidace melioračních kanálů, odstraňování půdního pokryvu
D
 • D1 Hodnocení dopadů projektů – cílové druhy a stanoviště, propagační aktivity: monitoring cílových druhů a stanovišť, monitoring hydrologických a pedologických podmínek, monitoring dopadů propagačních akcí
 • D2 Hodnocení indikátorů programu LIFE: monitoring specifických ukazatelů programu
 • D3 Posouzení ekosystémových služeb: hodnocení sekvestrace uhlíku, zadržování vody v krajině, ochrany zdrojů pitné vody, zlepšení kulturních a estetických hodnot krajiny
 • D4 Posouzení sociálně-ekonomických dopadů projektů: hodnocení podpory zaměstnanosti, šetrného turistického ruchu a místních komunit
E
 • E1 Zvyšování povědomí veřejnosti a zúčastněných stran: vytvoření a provoz internetových a Facebookových stránek projektu, výroba a distribuce tiskovin a propagačních předmětů, výroba a instalace informačních panelů a výstavy, výroba a distribuce filmu
 • E2 Přenos know-how a výsledků ke klíčovým stakeholderům: kulaté stoly, semináře, exkurze, konference, propagace projektu na veřejných akcích, síťování se zahraničními projekty, tvorba naučné stezky
 • E3 Nástroje pro replikaci: workshopy a individuální konzultace pro klíčové zúčastněné, zřízení a provoz pracovních skupin, zajištění fungování místních informačních bodů
F
 • F1 Řízení projektu, organizace a audit: management projektu včetně obsazení klíčového projektového personálu
 • F2 Vedení účetnictví, finanční řízení a audit: finanční management projektu, audit účetnictví projektu
 • F3 Plán po skončení projektu LIFE: plán ochranářských opatření po skončení projektu s cílem udržení jeho výsledků
 

Propagační předměty