Hlavním cílem navrhovaného projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštním zaměřením na endemické druhy) ve 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Očekávané výsledky projektu

 • Hořeček mnohotvarý český:

  (Gentianella praecox subsp. bohemica), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu druhu o 8,8 ha.

 • Páchník hnědý:

  (Osmoderma eremita), zvětšení populace druhu a zajištění vhodných stanovišť – ošetření 1300 stávajících stromů, výsadba 1500 nových stromů.

 • Střevlík Menetriesův:

  (Carabus menetriesi pacholei), zvětšení populace druhu a rozšíření biotopu o 20 ha.

 • Aktivní vrchoviště (kód stanoviště 7110):

  obnova stanoviště na 79 ha šetrným sečením a odstraňováním náletů.

 • Rašelinný les (91D0):

  obnova stanoviště na 125 ha a rozšíření plochy o 20 ha obnovením degradovaných lesních porostů; zlepšení vodního režimu na 13 ha.

 • Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (91E0):

  obnova na minimálně 100 ha, výsadba 31 000 původních dřevin, obnova ploch degradovaných invazními druhy rostlin na více než 47 ha.

 • Slaniska a travinné porosty (1340, 1530, 6110, 6120, 6210, 6250, 6260):

  obnova stanovišť na ploše 225 ha, odstranění 2000 m odvodňovacích kanálů, obnova vodního režimu na 42 ha slatinných biotopů.

Druhy

 • Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica):

  Rozšíření plochy stanovišť druhu, stabilizace a další navýšení populace, zajištění udržitelného managementu lokalit po ukončení projektu na základě osvědčených postupů.

 • Páchník hnědý (Osmoderma eremita/barnabita):

  Údržba stávajících biotopů (včetně např. obnovy hlavových vrb) a jejich rozšíření, zvětšení populace, zajištění kontinuity biotopu výsadbou dřevin.

 • Střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi subsp. pacholei):

  Zlepšení stavu stanoviště 7110 (aktivní vrchoviště), rozšíření biotopu druhu a zvýšení populace.

Stanoviště

 • Travinná stanoviště (6110, 6120, 6210, 6250, 6260):

  Obnova stávajících stanovišť a jejich plošné rozšíření (změna vodního režimu, odstranění invazních druhů, náletových a nepůvodních dřevin apod.), zajištění optimálního a udržitelného řízení v dlouhodobém horizontu.

 • Lesní stanoviště (91D0, 91E0, 91N0):

  Obnova stávajících stanovišť (výsadby stromů včetně borovice blatky, úprava vodního režimu, likvidace invazních druhů apod.).

 • Slaniska a vrchoviště (1340, 1530, 7110):

  Obnova stávajících stanovišť (odstranění náletových dřevin, kosení apod.).